Contents


RP.Visc_satLiqAtT

 

The procedure RP.Visc_satLiqAtT provides the viscosity of saturated liquid as a function of temperature.

 

Call RP.Visc_satLiqAtT(F$,T:Visc_L_sat)

 

Inputs:

F$   Fluid name

T    Temperature (C,K,F, or R)

 

Outputs:

Visc_L_sat  Viscosity of saturated liquid (Pa-s or lbm-ft/hr)

 

Example

$UnitSystem SI Mass J K Pa

T=400 [K]

F$='A50'

Call RP.Visc_satLiqAtT(F$,T: mu)

 

Solution

{mu = 0.0002287 [Pa-s]}

 

RocketProps Index